Conservation

Quan parlem de conservació del patrimoni fílmic, parlem de complexitat. Es tracta d’un art molt basat en el desenvolupament tecnològic industrial recent, en què conviuen gran quantitat de processos de manufactura amb d’altres artístics i creatius.

Identificar el títol i inspeccionar-lo per conèixer el seu estat de conservació és el punt de partida imprescindible per garantir la conservació de la col·lecció fílmica. Aquesta tasca rep el nom de catalogació.

La preservació és el conjunt de processos, principis, tècniques i pràctiques necessàries per mantenir la integritat de l’experiència del cinema en un suport permanent.

Per restauració s’entén el conjunt de processos orientats a compensar les pèrdues i degradacions de la pel·lícula, amb la intenció de tornar-la a l’estat més proper possible a les condicions originals en què va ser creada.

El Centre de Conservació i Restauració us pot ajudar a aprofundir en el coneixement dels aspectes materials i tècnics d’una pel·lícula.