Reprographics

La Biblioteca disposa d’una fotocopiadora en color accessible per a tots els usuaris. Es poden realitzar fotocòpies d'autoservei en blanc/negre o color abonant les tarifes vigents.

El Servei de fotocòpies queda regulat per la normativa de la propietat intel·lectual i sota el criteri del personal de la Biblioteca per tal de preservar el fons documental.