Conservació

L’objectiu principal de la Filmoteca de Catalunya és la recuperació, conservació, restauració, catalogació i difusió del patrimoni fílmic.

Imatge

Destacats

El Centre de Conservació i Restauració us pot ajudar a aprofundir en el coneixement dels aspectes...

Identificar el títol i inspeccionar-lo per conèixer el seu estat de conservació és el punt de partida...

La preservació és el conjunt de processos, principis, tècniques i pràctiques necessàries per mantenir la...

Per restauració s’entén el conjunt de processos orientats a compensar les pèrdues i degradacions de la pel...

Per complir aquesta funció, la Filmoteca està dotada d’espais de conservació dels materials catalogats, tant a la Biblioteca del Cinema com al Centre de Conservació i Restauració. Aquests espais estan dotats de les condicions de control de temperatura i d'humitat per afavorir la conservació dels materials (pel·lícules en suports diversos, documents en paper –llibres, revistes, guions... –, cartells, fotografies i altres, així com aparells cinematogràfics).

La conservació dels fons es realitza d’acord amb les normes dictades pels organismes internacionals especialitzats en aquest àmbit. La Filmoteca s'està dotant dels equipaments, les tecnologies i els estris pertinents a l'especificitat del suport cinematogràfic, i adequant-se a la diversitat de suports i emulsions que la indústria audiovisual ha fabricat al llarg dels anys per garantir la conservació del patrimoni cinematogràfic per a les generacions futures.

La política de conservació de la Filmoteca té dues vessants: d’una banda, és una conservació activa, consistent a revisar i inspeccionar tots els documents fílmics i documentals per avaluar les seves característiques tècniques i el seu estat per poder fer les diferents intervencions d’adequació, neteja i/o tractament que cada material requereixi. En segon terme, la Filmoteca fa una conservació passiva basada en la col·locació dels materials cinematogràfics en cambres de conservació dotades de control de temperatura i humitat per optimitzar i allargar la seva conservació.