Borsa de treball

La Filmoteca de Catalunya és una institució dependent de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), una entitat de dret públic adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

La selecció de personal de l’ICEC es duu a terme d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En el procés de selecció, en el qual s’avalua la idoneïtat del candidat al lloc de treball, s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.